Dataskydds beskrivning

Detta är Troot Network Oy Ltd:s register- och dataskyddsbeskrivning, i enlighet med personuppgiftslagen (§ 10 och 24) och EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Uppgjord 24.5.2018. Senast ändrad 30.8.2018.

1. Personuppgiftsansvarig

Troot Network Oy Ltd, Annegatan 15, 00120 Helsingfors, Finland

2. Registrets kontaktperson

Laura Vinogradoff, laura.vinogradoff@trootgroup.com, +358403424203

3. Registrets namn

Troot Networks marknadsföringsregister

4. Rättslig grund och syfte med behandling av personuppgifter

Rättslig grund för behandling av personuppgifter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning är personens samtycke (dokumenterat, frivilligt, specifikt, informerat och otvetydigt).
Syftet med behandlingen av personuppgifter är marknadsföring.
Uppgifterna används inte för automatiserat beslutsfattande eller profilering.

5. Registrets datainnehåll

Uppgifter som sparas i registret är följande: personens namn, roll, företag/organisation, kontaktuppgifter (telefonnummer, e-postadress), nätets IP-adress, information om beställda tjänster och ändringar i dessa samt personens interaktion med marknadsföringsinnehållet (läsande, öppnande, klickande på länkar o.s.v.).
Uppgifterna förvaras ett år från den senaste aktiva interaktionen. Om personen inte interagerat inom ett år från den förra interaktionen avlägsnas personens uppgifter från registret.

6. Lagenliga informationskällor

Uppgifterna som sparas i registret fås från de meddelanden som personen skickat via en webblankett, via e-post, telefon, tjänster på sociala medier, avtal, kundmöten och övriga situationer där personen frivilligt lämnat ut sina uppgifter.

7. Lagenligt utlämnade av uppgifter och överföring av uppgifter utanför EU eller EES-området

Uppgifter utlämnas inte regelbundet till övriga parter. Uppgifterna kan offentliggöras till den grad man har kommit överens om detta med personen.
Uppgifterna kan överföras av personuppgiftsansvarig även utanför EU och EES-området.

8. Principer för skydd av registret

I behandlingen av registret vidtas noggrannhet och uppgifter som behandlas med datasystem skyddas på ett korrekt sätt. Då registeruppgifter sparas på internetservrar omhändertas utrustningens fysiska och digitala dataskydd på ett lämpligt sätt. Den personuppgiftsansvarige ser till att sparade uppgifter och användarrättigheter till servrarna samt övriga uppgifter som är kritiska för personuppgifternas säkerhet behandlas på ett förtroligt sätt och endast av sådana arbetstagare som behöver det för att sköta sina arbetsuppgifter.

9. Rätt till tillsyn och rätt till rättelse av en uppgift

Varje person som finns i registret har rätt att kontrollera de uppgifter som finns sparade om denne samt kräva att eventuella felaktiga uppgifter rättas eller att bristande uppgifter kompletteras. Om personen vill granska de uppgifter som sparats om honom eller henne eller kräva att de rättas ska begäran skickas skriftligen till den personuppgiftsansvarige. Personuppgiftsansvarig kan vid behov be personen att bevisa sin identitet. Personuppgiftsansvarig svarar på kundens begäran inom den tid som finns fastslagen i EU:s dataskyddsförordning (i regel inom en månad).

10. Övriga rättigheter i anslutning till behandling av personuppgifter

En person som finns i registret har rätt att be att uppgifter om honom eller henne avlägsnas från registret (”rätten att bli bortglömd”). Den registrerade har likaså alla andra rättigheter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning såsom begränsning av behandling av personuppgifter under vissa omständigheter. Begäran ska skriftligen skickas till personuppgiftsansvarig. Personuppgiftsansvarig kan vid behov be personen att bevisa sin identitet. Personuppgiftsansvarig svarar på kundens begäran inom den tid som finns fastslagen i EU:s dataskyddsförordning (i regel inom en månad).